Domain regisztráció - Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 
2013. március 29.
 
Bevezető
Net-Tech Consulting Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) alábbiakban közölt Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) határozza meg Szolgáltatási szerződést kötő felek (továbbiakban: Szerződő Felek) jogait és kötelezettségeit, a nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános feltételeket.
 
Az ÁSZF-et a szolgáltató honlapján ingyenesen elérhetővé teszi. Az ÁSZF módosítása esetén az új szöveget a változások hatálybalépését 30 nappal megelőzően nyilvánosságra kell hozni a 4.1. , illetve a 4.2. pontokban részletezett eljárási rend szabályai szerint.
 
SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ELÉRHETŐSÉGEI:
Net-Tech Consulting Kft.
1191. Budapest Kisfaludy utca 16. 6/18.
Bankszámlaszám: 10700347-42295804-51100005 (HUF),
10700347-42295804-50000005 (EUR)
IBAN szám: HU46 1070 0347 4229 5804 5000 0005
SWIFT: CIBHHUHB
 
A Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetősége:
Ügyfélszolgálati telefon: +36 30 426 6905 (munkanapon 10-16 óra között)
Általános kérdések, online segítségnyújtás: ufsz@domainadminisztracio.hu
 
 
1. A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma
Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő részére az általa a megrendelő lapon kiválasztott szolgáltatást nyújtja, melyért megrendelő a szolgáltató által kibocsátott díjszabásban foglalt díjat köteles fizetni. Megrendelő a szolgáltatás által az Internet információs társadalmának részesévé válik, ezáltal információhoz, adatokhoz juthat, ezeket mások részére küldhet, továbbíthat, illetve egyéb úton nyilvánosan megoszthat. Megrendelő számára a szolgáltatás elérése kizárólag a Szolgáltató által, számára kibocsátott felhasználónevek és jelszavak segítségével lehetséges.
 
Domain regisztráció árak. http://www.domainadminisztracio.hu/domain-regisztracio-arak
Webtárhely árak. http://www.domainadminisztracio.hu/webtarhely-arak
E-mail tárhely árak. http://www.domainadminisztracio.hu/email-tarhely-arak
 
 
2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
A Szolgáltató köztelezettségeinek teljesítése a megrendelés pénzügyi teljesítése után kezdődik!
2.1. Szolgáltató kötelezettsége, hogy a megrendelt szolgáltatást – éves átlagban 99.9%-os rendelkezésre állás mellett- a megrendelő részére az 1. pontban illetve jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően biztosítsa. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.
 
2.2. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatást a szerződés hatályba lépésétől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek ezen határidő alól azon harmadik fél által nyújtott, illetve harmadik fél engedélyezése következőében elérhetővé váló szolgáltatások, melyeket a szolgáltató közvetít a megrendelő felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik/engedélyező fél hatáskörébe tartozik / tevékenységétől feltételezett, illetőleg ez esetben Szolgáltató kötelezettsége a harmadik fél engedélyének megadásától számítottan lép életbe. (pl. .hu domain névregisztáció esetén a regisztrációs eljárás 8 napot is igénybe vehet.)
 
2.3. Szolgáltató kötelezettsége a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tanácsadást a legjobb tudása szerint, ingyenesen, minden szerződött előfizetőjének biztosítsa.
 
2.4. Szolgáltató a megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, előírásoknak megfelelően kezelheti.
 
2.5. A Szolgáltató köteles minden tőle elvárható, ésszerű erőfeszítést megtenni a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatások meghibásodása vagy egyéb elégtelensége, vagy Megrendelő magatartása okozott.
 
2.6. Szolgáltató az előfizetési díj ellenében köteles a meglévő és kiépített szerver hálózatát folyamatosan karbantartani, hogy a megrendelőnek a lehető leghatékonyabb rendelkezésre állást tudja biztosítani.
 
2.7. Amennyiben a Megrendelő tevékenysége Szolgáltató többi ügyfelének rendeltetésszerű tevékenységét akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató – egyéb szerződésből fakadó joga fenntartása mellett - jogosult a Megrendelő felé nyújtott szolgáltatás külön felhívás nélküli korlátozására. A korlátozás tényéről azzal egyidejűleg a Megrendelőt e-mailben vagy telefonon értesíteni köteles.
 
2.8. Amennyiben a szolgáltatás egésze, vagy annak bármely eleme, a Szolgáltatónak felróható okból elérhetetlenné vagy működésképtelenné válik - és ez meghaladja a szerződésben fogalt limitet - minden megkezdett naptári nap után a szolgáltató az előfizetési időn túl 2 napon át biztosítja díjmentesen a Megrendelő számára a szolgáltatást.
 
2.9. A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat a Megrendelő felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik. A szolgáltatás megrendelésekor a Szolgáltató elektronikus díjbekérőt küld a Megrendelő részére, amely alapján a Megrendelő előfizet a szolgáltatásra. A Megrendelő a díjbekérő kézhezvételét követő 8. napon belül köteles teljesíteni fizetési hátralékát, ellenkező esetben a Szolgáltató korlátozza a szolgáltatást. Az összeg beérkezése után kiállítjuk a számlát, amely már pénzügyi teljesítést nem igényel. Az e-számlát elektronikus úton küldjük meg Megrendelőnk által megadott kapcsolattartói e-mail címre. A számla megküldésével a szolgáltatás aktiválásra kerül.
 
2.10. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató naponta a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot számít fel. A domain hosszabbítás díjának a (fordulónap) lejárat előtt 5 munkanappal meg kell érkeznie. Ellenkező esetben cégünk nem vállal felelősséget a hosszabbítás sikerességéért, a szolgáltatás törlésre kerül. A Megrendelő késedelmes teljesítése - ha annak rendeltetése nincs meghatározva - először a költségekre majd a kamatra, végül a tőketartozásra kerül elszámolásra.
 
2.11. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja a megrendelő által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban azok tartalmáért, továbbá az adatok elvesztéséből származó következményi károkért nem vállal felelősséget.
 
2.12. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait saját nyilvántartásában szerepeltetni, azokat harmadik félnek a megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez ez alól a hatályos jogszabályokban foglalt adatszolgáltatási kötelezettség.
 
2.13. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által megrendelt és kifizetett szolgáltatási díjat vissza nem téríteni azon harmadik fél által nyújtott, illetve harmadik fél engedélyezése következtében elérhetővé váló szolgáltatások esetében, melyeket a szolgáltató közvetít a megrendelő felé, ahol a szolgáltatást a harmadik fél visszautasítja. Ilyen esetekben a Megrendelő által kifizetett szolgáltatási díjat a Szolgáltató köteles más szolgáltatási díjba beszámítani.
 
 
3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei
3.1. Megrendelő jogosult a szolgáltatást rendeltetésének megfelelően – az itt megjelölt megkötések figyelembevételével - szabadon használni, az ahhoz szükséges technikai segítséget igénybe venni. Megrendelő jogosult továbbá adatainak felhasználásáról felvilágosítást kérni, amely tájékoztatást Szolgáltató köteles 8 munkanapon belül megadni.
 
3.2. Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásoknak megfelelő, Szolgáltató által kiállított és elektronikusan megküldött díjat esedékességkor megfizetni, a Szolgáltató bankszámlaszámára történő átutalással, bankkártyával vagy a Szolgáltató irodájában, készpénzes teljesítés útján. A befizetés megérkezésekor e-számlát állítunk ki, amely után a számlázási címet módosítani nem áll módunkban. Minden esetben számla kiállítása előtt szükséges a számlázási adatokat módosítani.
 
3.3.1. Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatást törvényes célokra és módokon az Internet Etikai Kódexének (Netikett) figyelembevételével használja. Tilos a szolgáltatást állam-, szolgálati-, üzleti- és magántitoknak minősülő, szerzői jogi vagy egyéb védelemben részesülő adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatosan (pl.: közszeméremsértés, rágalmazás, warez stb.) a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályokba ütköző módon használni.
 
3.3.2. Szolgáltató kizárja felelősségét harmadik személyekkel szemben is a 3.3.1. pontban foglaltak megsértése esetére, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja kontrollt gyakorolni. Szolgáltató az általa észlelt jelen ÁSZF-be ütköző cselekményekből kifolyólag a szolgáltatást korlátozhatja, illetve felfüggesztheti, a rendelkezések súlyos vagy ismételt megszegése esetében a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
 
3.3.4. Ezen ÁSZF 3.3.1. 3.3.2. és 3.4.1-3. pontjaiba foglalt, Megrendelő érdekkörébe eső ill. általa elkövetett vagyoni vagy nem vagyoni károkozásért a Szolgáltató kizárja a felelősségét.
 
3.4. Szolgáltató jogosult külön felszólítás nélkül azonnal felfüggeszteni a szolgáltatást és a szerződést azonnali hatállyal felmondani ha Megrendelő magatartása különösen az alábbi pontokba ütközik:
 
3.4.1. Tilos a Szolgáltató tárterületén törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
 
3.4.2. Tilos a Szolgáltató tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
 
3.4.3. Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek (spam) küldése, terjesztése, ilyenek továbbítása valamint más felhasználók zaklatása. Továbbá ilyen levelek küldésére alkalmas programok vagy kódrészletek tárolása.
 
3.5. Megrendelő a szolgáltatás rendeltetésszerű használatáért fokozott felelősséggel tartozik. A használati jog harmadik személy részére való átengedése esetén Megrendelő ezen harmadik személy magatartásáért, mint sajátjáért felel.
 
3.6. Megrendelő köteles az adataiban beállt változást, 15 munkanapon belül a Szolgáltatóval írásban közölni, az ennek elmulasztásából eredő károkért teljes körű felelősség terheli.
 
3.7. Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat, jelszavait titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért teljeskörűen felel, amennyiben elmulasztotta az ezek titokban tartása érdekében szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni.
 
3.8. .hu domain név regisztráció esetében a Megrendelő köteles a Domainregisztrációs Szabályzatot elfogadni.
Domainregisztrációs Szabályzat http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html
 
 
4. Szerződés módosítása
4.1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételt követő 30. napon lépnek hatályba minden további értesítés nélkül. A változások közzététele a szolgáltató honlapján megjelenített hírüzenet vagy a megrendelőnek küldött e-mail útján történik.
 
4.2. Szolgáltató jogosult a szolgáltatásainak tartalmát és díját egyoldalúan módosítani, erről honlapján közzétett hírben vagy a megrendelő részére küldött e-mail üzenetben Megrendelőt tájékoztatni köteles.
 
4.3. Szerződő felek a közöttük egyedi feltételekkel létrejött szerződést kizárólag az abban foglaltak szerint, kölcsönös akarattal módosíthatják. A módosítás elfogadásáról egymás részére küldött e-mail üzenettel értesíthetik egymást joghatályosan. Szóbeli módosítás esetén a díjra vonatkozó változások érvényesek, amennyiben a Szolgáltató első eltérő díjszabású számláját Megrendelő teljesíti (ráutaló magatartás). A számla nemteljesítése estén eltérő rendelkezések hiányában a Szolgáltató jogosult szolgáltatást korlátozni.
 
4.4. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.
 
 
5. A szerződés hatálya
5.1. Jelen szerződés 1 éves határozott időtartamra jön létre a felek között. Kivételt képez ez alól, minden olyan szolgáltatás, amit a Szolgáltató másképp határoz meg a szerződés kötéskor.
 
5.2. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.
A Megrendelő a megrendelőlap elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A szolgáltatási szerződés az első előfizetési díj megfizetésével lép hatályba.
 
5.3. Megrendelő Szolgáltató részére a szerződés lejártát megelőző fordulónap elött 10 nappal kézbesített (átvett/beérkezett) levelével, vagy faxon, vagy e-mailben írásban mondja fel a szerződést.
 
5.4. Megrendelő kifejezetten elfogadja azon rendelkezést, hogy a szerződés 5.3. pont szerinti meghosszabbítása során a Szerződő Felek a következő évre a szolgáltató honlapján közzétett aktuális feltételek (tartalom, díjszabás) szerint kötelesek szerződésből fakadó kötelezettségüket teljesíteni.
 
5.5. Megrendelő a Szolgáltató általi egyoldalú ÁSZF, továbbá szolgáltatási tartalom vagy díjmódosításról (4.1. - 4.2. pont) való tudomásszerzését követő 30 napon belül – a módosítássokkal való egyet nem értése esetén - jogosult a szolgáltatást 30 napra felmondani.
 
5.6. Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének szolgáltató email-s felszólítása ellenére, az abban megjelölt – legalább 8 munkanap tartamú - póthatáridőig nem tesz eleget.
 
5.7. Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben Megrendelő magatartása a 3. pontban felsorolt tilalmakba ütközik, továbbá amennyiben őt a szolgáltatás nyújtásában, vagy harmadik személyt törvényi jogainak gyakorlásában olyan tényezoőakadályozza, amely a Megrendelőnek felróható, illetve amelyről a szolgáltatás megrendelésekor Megrendelőnek tudomása volt.
 
5.8. Szolgáltató azonnali hatályú felmondása nem érinti a megrendelt szolgáltatási idoszakra vonatkozó teljes díjigényét.
 
5.8. Megrendelő a határozott idejű szerződés évközbeni felmondása esetén – kivéve az 5.5. pontban szabályozott, illetve a Megrendelő azonnali hatályú felmondásának eseteit - a már teljesített éves díj visszakövetelésére nem jogosult, amennyiben pedig azt még nem teljesítette, az éves előfizetési díjat köteles Szolgáltató részére megfizetni. A felmondás kizárólag írásban, postai levél útján, vagy faxon, vagy e-mailben érvényes.
 
5.9. Az 5.5. pontban szabályozott esetben az éves díj időarányos részére, valamint a Megrendelő azonnali hatályú felmondása esetén a Szolgáltató az éves díj teljes részére jogosult.
 
5.10. A szerződés felmondása egyik felet sem mentesíti, a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl.: fizetési) alól.
 
 
6. Egyéb rendelkezések
6.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet szabályait, továbbá a hatályos magyar Internet-szabványokat rendelik ebben a sorrendben alkalmazni.
 
6.2. Szerződő Felek bármely, jelen szerződés létrejöttével, fennállásával, megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatosan keletkező vitájuk esetére vállalják, hogy azt elsődlegesen megkísérlik egymással peren kívüli úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére pedig alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti helyi vagy megyei Bíróság illetékességének.
 
6.3. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa) által támogatott hálózatbiztonsági irányelveket http://www.iszt.hu/iszt/egyebek/aup.html Ezen irányelvek be nem tartása esetén bármely fél a szerződésszegés esetén őt megillető jogokat gyakorolhatja. A Net-Tech Consulting Kft.-vel szerződő fél a szolgáltatás elektronikus megrendelésével jelen általános szerződési feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 
Kelt: Budapest, 2013. március 29. napján
Net-Tech Consulting Kft.
 
 
 
Domain ellenőrzés
Domain név:
www.
Belépés/Regisztráció
Bejelentkezés
E-mail: *
Jelszó: *
 
Hírlevél
E-mail: *
Domain Regisztráció, Domain Fenntartás, Domainek - akkreditált regisztrátor
© 2001-2017. Net-Tech Kft. ufsz@domainadminisztracio.hu
Adatkezelési azonosítónk: 03126-0001 Adatvédelmi Szabályzat