Domain regisztráció - Általános Szerződési Feltételek

Letöltés

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a Net-Tech Consulting Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan 

 

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A domainadminisztracio.hu weboldal üzemeltetője:

Cégnév: Net-Tech Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1191 Budapest Kisfaludy utca 16. 6/18.

Adószám: 13414300-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-734001

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

Bankszámlaszám: 10700347-42295804-51100005 (HUF),

10700347-42295804-50000005 (EUR)

IBAN szám: HU46 1070 0347 4229 5804 5000 0005

SWIFT: CIBHHUHB

 

A Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetősége:

Ügyfélszolgálati telefon: +36 30 426 6905 (munkanapon 10-16 óra között)

Általános kérdések, online segítségnyújtás: ufsz@domainadminisztracio.hu

 

2. A SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

2.1. A Net-Tech Consulting Kft. akkreditált .hu domain regisztrátor, illetve számos országkód szerinti, valamint generikus felső szintű domain viszonteladója, továbbá széleskörű, a kívánt felhasználási célra optimalizált tárhelyszolgáltatást nyújt Megrendelői részére. 

2.2. A weboldalon történő megrendeléssel és annak visszaigazolásával a jelen Általános Szerződési Feltételekben (“ÁSZF”) foglaltak szerint, elektronikus úton kötött szerződés jön létre a Net-Tech Consulting Kft. (továbbikaban: “Szolgáltató”) és a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: “Megrendelő”) között. Szolgáltató és Megrendelő együttesen a továbbiakban “Felek”.

2.3. Jelen ÁSZF a Felek között létrejövő, a szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételéhez kapcsolódó szabályokat, Felek jogait és kötelezettségeit hivatott lefektetni. Jelen ÁSZF elfogadásával Megrendelő elfogadja, és magára nézve érvényesnek tekinti a Net-Tech Consulting Kft. által szabott feltételeket. 

2.4. Megrendelő garantálja, hogy amennyiben más személy számára rendeli meg a Szolgáltatást, a jelen ÁSZF rendelkezéseit valamennyi érintett személy részéről is betartatja, illetve a más személytől a szerződés teljesítéséhez szükséges hozzájárulásokkal rendelkezik. 

2.5. Szolgáltató a jelen ÁSZF-et weboldala kezdőoldaláról elérhető módon olyan formában teszi hozzáférhetővé, amely biztosítja, hogy Megrendelő azt tárolja és előhívja.

2.6. A szerződéskötés nyelve a magyar, és a szerződésre a magyar jog hatályos.

2.7. A szerződés megkötésének napja az a nap, amikor a megrendelést Szolgáltató visszaigazolja Megrendelő részére. A szerződés elektronikus úton megkötött, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató iktat és a szerződés száma szerint tart nyilván a megrendelés napjától számított 6. naptári év utolsó napjáig, mely idő alatt a szerződést Szolgáltató a Megrendelő kifejezett kérésére bármikor hozzáférhetővé teszi a Megrendelő számára.

 

3. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA, A SZERZŐDÉS TARTALMA

3.1. Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő részére az általa a megrendelőlapon kiválasztott szolgáltatást nyújtja, melyért Megrendelő a Szolgáltató által kibocsátott díjszabásban foglalt díjat köteles fizetni. Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását a szolgáltatási díj teljes összegének megfizetését követően kezdi meg. 

Domain regisztráció árak: https://www.domainadminisztracio.hu/domain-regisztracio-arak

Webtárhely árak: https://www.domainadminisztracio.hu/webtarhely-arak

E-mail tárhely árak: https://www.domainadminisztracio.hu/email-tarhely-arak 


Regisztráció

3.2. Megrendelő számára a Szolgáltatás megrendelése kizárólag a Szolgáltató weboldalán történő regisztráció után lehetséges. A Megrendelő a regisztrációval elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatóját. Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott személyes adatokat rögzíti, és az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra felhasználja. 

3.3. Kérjük, hogy a regisztrációt megelőzően figyelmesen olvassa el a Felhasználási Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót, és amennyiben nem ért egyet az azokban foglaltakkal, ne regisztráljon, illetve ne vegye igénybe szolgáltatásainkat.

3.4. A regisztráció során a Megrendelőnek valós e-mail címet kell megadnia, valamint kötelező megadnia azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához és a számlázáshoz szükségesek. Azokat az adatokat, amelyeket kötelező megadni, a rendszer * szimbólummal jelöli, és azok megadása nélkül a regisztrációt vagy a Szolgáltatás megrendelését a Szolgáltató nem fogadja el.

3.5. A Szolgáltató a Megrendelőhöz a regisztrációt követően elektronikus úton, a regisztráció során megadott e-mail címre továbbítja visszaigazolását arról, hogy a Megrendelő regisztrációja sikeres volt. A regisztrációról szóló visszaigazolás tartalmazza a regisztráció elfogadásának tényét, valamint a Szolgáltatás megrendelésére és a Szolgáltatás díjszabására mutató hivatkozásokat, továbbá lehetőséget nyújt az e-mail címzettjének arra, hogy jelezze, amennyiben a regisztrációt nem ő kezdeményezte a Szolgáltatónál. 

3.6. A regisztrálást követően a Megrendelő e-mail címének és az általa választott jelszavának megadásával léphet be.

3.7. A Megrendelő a regisztráció során megadott személyes adatait módosíthatja. Kizárólag a Megrendelő felelős azért, ha a kötelezően megadandó adataiban beállott változásokat nem módosítja, és ennek következtében nem tudja a szolgáltatást igénybe venni. Amennyiben ezen adatok változásáról Megrendelő a Szolgáltatót nem tájékoztatja, vagy Megrendelő a megváltozott adatait nem módosítja, Szolgáltató az adatok változásával összefüggésben felmerülő következményekért való felelősségét kizárja. 

3.8. Ha a Megrendelő jelszavát elfelejti, módja van arra, hogy a regisztráció során megadott e-mail címén keresztül a jelszó megváltoztatását kezdeményezze. 

3.9. Szolgáltatót megilleti a Polgári Törvénykönyv 6:59. § szerinti szerződési szabadság elve, amely alapján szabadon választhatja meg a másik szerződő felet, akaratán kívül nem kötelezhető arra, hogy bármely személlyel szerződéses jogviszonyba lépjen.  

3.10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt indokolt esetben visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, így különösen

 • valótlan vagy hiányos adatok megadása;
 • a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megsértése, vagy a Szolgáltató, a jogtulajdonosok és/vagy más Megrendelők személyes adataival, a Szolgáltatás rendszerével történő bármilyen visszaélés esetén.

3.11. A visszautasítás, illetve visszavonás okáról a Szolgáltató az Megrendelőt e-mail üzenetben tájékoztatja.

Online ügyintézés

3.12. A Net-Tech Consulting Kft. a megrendelés teljes folyamatát online felületén keresztül bonyolítja. Amennyiben Megrendelő a papíralapú megrendeléstől nem tud eltekinteni, úgy ezzel kapcsolatban felmerülő kérését köteles a Szolgáltató felé írásban jelezni.

3.13. Szolgáltató a megrendelési folyamat során és a Szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt vállalja Megrendelő teljeskörű tájékoztatását. Megrendelő felelősségi körébe tartozik a levelezési e-mail fiókjának folyamatos figyelése, mert a Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó üzenetek a megadott címre érkeznek. Amennyiben a levelezési rendszer tiltásai miatt, vagy egyéb okokból kifolyólag a megfelelő levelek nem érkeznek meg Megrendelő részére, úgy kérheti ezek pótlását az ufsz@domainadminisztracio.hu e-mail címen keresztül.

3.14. Jelen Általános Szerződési Feltételek, az Adatkezelési Tájékoztató valamint a Megrendelőlap a Megrendelők számára elmenthető és kinyomtatható formában a Szolgáltató honlapjának nyitó oldaláról közvetlenül érhető el.

 

4. A SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK KIEGYENLÍTÉSE

4.1.1. Új megrendelés esetén

Megrendelő a Szolgáltatás megrendelésével elfogadja, hogy Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás díjáról elektronikus díjbekérőt állít ki, melyet elektronikus úton küld meg a Megrendelő által megadott kapcsolattartói e-mail címre. A Felek között elektronikus úton létrejött szerződés a Megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával lép hatályba. A Szolgáltató a Megrendelő megrendelésének visszaigazolásával egyidejűleg küldi meg a díjbekérő számlát, melyet Megrendelő a kézhezvételt követő 8 napon belül köteles teljesíteni. Amennyiben Megrendelő a díjbekérő számlát nem teljesíti 8 napon belül, az elektronikus úton kötött szerződéstől a Szolgáltató jogosult indokolás nélkül elállni.  

A díjbekérő számla 8 napon belüli teljesítése esetén a Szolgáltató a szolgáltatási díj beérkezése után haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül aktiválja a megrendelt szolgáltatást. A szolgáltatás aktiválásával egyidejűleg Szolgáltató végleges elektronikus számlát állít ki, amelyet elektronikus úton küld meg a Megrendelő részére. A kiállított számla pénzügyi teljesítést már nem igényel.

4.1.2. A szolgáltatás fenntartása esetén 

A Szolgáltató a szolgáltatás további meghatározott időtartamig történő fenntartása érdekében a hatályban lévő szerződés lejártának napja előtti 30 napon belül elektronikus díjbekérőt küld a Megrendelő számára. Amennyiben a Megrendelő a díjbekérő számla kézhezvételét követő 8 napon belül nem teljesít, a Szolgáltató korlátozza a szolgáltatás hozzáférhetőségét mindaddig, amig a díjbekérő nem került kiegyenlítésre. Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás fenntartása érdekében kibocsátott díjbekérő számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül sem teljesíti, a Felek között létrejött szerződés az eredeti lejárat napjával hatályát veszti, és a Szolgáltató felhagy a szolgáltatás nyújtásával.

Amennyiben a Megrendelő a kézhezvételt követő 8 napon belül teljesíti a díjbekérő számlát, a Szolgáltató a meghatározott további időtartamban fenntartja az általa nyújtott szolgáltatást. A díjbekérő teljesítését követően a Szolgáltató végleges elektronikus számlát állít ki, amelyet elektronikus úton küld meg a Megrendelő részére. A kiállított számla pénzügyi teljesítést már nem igényel.

4.2. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatás ellenértékét tartalmazó díjbekérő számla Megrendelő általi teljesítésétől számított 8 napon belül biztosítani. Kivételt képeznek ezen határidő alól azon harmadik fél által nyújtott, illetve harmadik fél hozzájárulása következtében elérhetővé váló szolgáltatások, melyeket a szolgáltató közvetít a megrendelő felé. Ezen szolgáltatások nyújtásának megkezdése a harmadik fél hatáskörébe tartozik, ez esetben Szolgáltató kötelezettsége a harmadik fél hozzájárulásától számítottan lép életbe. 

4.3. Tekintettel arra, hogy némely, nem .hu ccTLD alatti domain név elérhetőségét a fordulónap előtt 5-7 naptári nappal korlátozhatja a regisztrátor, domain hosszabbítás esetén a szolgáltatás díjának legkésőbb a (fordulónap) lejárat előtt 7 nappal kell megérkeznie Szolgáltató számlájára, ellenkező esetben Szolgáltató nem vállal felelősséget a hosszabbítás sikerességéért, és a szolgáltatás törlésre kerül. 

4.4. Megrendelő jogosult a Szolgáltató egyenleg rendszerének használatára, amely biztosítja a domain fenntartására irányuló szolgáltatás, a tárhelyszolgáltatás, és egyéb szolgáltatások automatikus meghosszabbodását. Az egyenlegrendszer igénybevételével így megelőzhető az esetleges késedelmes fizetés miatt történő szolgáltatáskorlátozás vagy felfüggesztés.

4.5. Az egyenleg feltöltése banki átutalással, vagy bankkártyás fizetés útján történik. Bankkártyás fizetés esetén az egyenleg feltöltése a sikeres fizetést követően haladéktalanul teljesül, banki átutalással történő egyenlegfeltöltés esetén a banki tranzakció teljesülését követő 2 napon belül kerül a feltöltött összeg Megrendelő egyenlegén jóváírásra. Szolgáltató az egyenleg feltöltésekor a jóváírt összegről számlát állít ki. 

4.6. Megrendelő az egyenlegén jóváírt összeget szabadon használhatja fel Szolgáltató bármely szolgáltatásának igénybevételére. Amennyiben a megrendelni kívánt szolgáltatás ellenértékét a Megrendelő egyenlegén rendelkezésre álló összeg teljes egészében nem fedezi, Megrendelő a fennmaradó díjhátralékot megrendelése során az erre kibocsátott díjbekérő alapján köteles teljesíteni. 

4.7. Ha a Megrendelő korábban ezirányú nyilatkozatával a szolgáltatás automatikus meghosszabbítását kérte, és az automatikusan hosszabbításra kerülő szolgáltatás teljes ellenértéke nem áll rendelkezésre Megrendelő egyenlegén, a szolgáltatás automatikus meghosszabbítása nem teljesül. 

4.8. Megrendelő tudomásul veszi, hogy egyenlegéről nincs lehetősége más megrendelő részére pénzösszeget átadni.

4.9. A .hu ccTLD domain nevek sikeres delegálását a Szolgáltató nem tudja garantálni, mivel ezen domainek esetében előfordul, több nyilvántartásba vételi kérelem versenyez időben egymással, illetve hogy a regisztrálni kívánt domain a Domainregisztrációs Szabályzat valamelyik rendelkezésébe ütközik, erre való tekintettel a domain regisztráció díja csak sikeres delegálás esetén fizetendő. Amennyiben Megrendelő a .hu ccTLD domain regisztráció díját a sikeres delegálástól függetlenül megfizette, sikertelen delegálás esetén az összeg Megrendelő egyenlegén kerül jóváírásra, melyet 30 napon belül felhasználhat Szolgáltató bármely más szolgáltatásának igénybevételére. A felhasználásra nem került összeget Megrendelő kérelmére Szolgáltató a díjtáblázat szerinti adminisztrációs díj ellenében banki átutalással teljesíti Megrendelő bankszámlájára. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a sikertelen regisztráció folytán fennmaradó összeg felhasználására irányuló nyilatkozatát a Szolgáltatónak a domain-regisztrálás sikertelenségről adott tájékoztatása napjától számított 1 éven belül nem teszi meg, azt követően nem érvényesíthet követelést Szolgáltatóval szemben erre az összegre. 

4.10. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szolgáltató minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot számít fel. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén az általa megfizetett összeg (amennyiben rendeltetése nem került meghatározásra) elsősorban a költségekre, majd a kamatokra és végül a tőketartozásra kerül elszámolásra.

 

5. ÜZEMELTETÉSI FELTÉTELEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK, A SZOLGÁLTATÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSAI

Szolgáltató felelőssége, jogai és kötelezettségei

Domain regisztráció és domain fenntartás szolgáltatás

5.1.1. Domain regisztrációra irányuló szolgáltatás esetében Szolgáltató köteles a Megrendelő domain delegálása iránti igényét Nyilvántartó részére a megrendelés visszaigazolását követően haladéktalanul továbbítani. 

5.1.2. A Nyilvántartó által hozott döntésről Szolgáltató a Megrendelőt a domain név delegálásáról vagy annak elutasításáról szóló határozat kézhezvételét követően haladéktalanul, de legfeljebb 2 napon belül tájékoztatja.

5.1.3. A Nyilvántartó által delegált domain név fenntartását Szolgáltató köteles a Megrendelő által kifizetett időszak végéig a Megrendelő számára biztosítani.

5.1.4. Amennyiben Megrendelő olyan domain tekintetében kívánja a domain fenntartásra irányuló szolgáltatást igénybe venni, amely domain Megrendelő számára már delegálásra került, de annak fenntartását más regisztrátor végzi, Szolgáltató jogosult a Megrendelő megbízásából a Nyilvántartó vagy harmadik fél előtt eljárni annak érdekében, hogy a továbbiakban a domain név fenntartását Szolgáltató végezhesse.

5.1.5. Szolgáltató domain szolgáltatásai keretében külön díj nélkül biztosítja Megrendelő részére a szolgáltatás működéséhez szükséges technikai feltételeket (névszerver üzemeltetés). Megrendelő jogosult saját hatáskörében gondoskodni a technikai feltételek biztosításáról, ebben az esetben azonban teljes felelősség terheli Megrendelőt az általa megadott adatok helyessége, ezáltal a szolgáltatás rendeltetésszerű működése tekintetében. 

Webtárhely és E-mail tárhelyszolgáltatás

5.1.6. Szolgáltató törekszik a szolgáltatás nyújtás folyamatos biztosítására, a meglévő és kiépített szerver hálózatát folyamatosan karbantartja, hogy a Megrendelőnek a lehető leghatékonyabb rendelkezésre állást tudja biztosítani.

5.1.7. A Szolgáltató által nyújtott tárhelyszolgáltatás tekintetében Szolgáltató a megrendelt szolgáltatást – éves átlagban 99.9%-os rendelkezésre állás mellett – a Megrendelő részére a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően biztosítja. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

5.1.8. A Szolgáltató köteles minden tőle elvárható, ésszerű erőfeszítést megtenni a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatások meghibásodása vagy egyéb elégtelensége, vagy Megrendelő magatartása okozott. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás esetleges leállásából eredő károkért. Amennyiben a szolgáltatás leállása vagy rendellenes működése minden kétséget kizáróan Szolgáltató tevékenységére vagy mulasztására vezethető vissza, az ebből eredő károkért Szolgáltató kizárólag a Megrendelő által megfizetett szolgáltatási díj erejéig felel.

5.1.9. Szolgáltató jogosult a szolgáltatásainak tartalmát és díját felülvizsgálni, és a piaci viszonyok figyelembevételével szükség esetén azokat egyoldalúan módosítani. Szolgáltató a szolgáltatás tartalmának valamint díjának módosításáról annak hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően köteles honlapja nyitóoldalán közzétett hírben, vagy a Megrendelő részére küldött e-mail üzenetben Megrendelőt tájékoztatni. A módosítás a már folyamatban lévő, díjfizetéssel már rendezett tárgyidőszakban fizetendő díjakat nem érinti. 

5.1.10. A Szolgáltató tárhelyén közzétett tartalmat a Megrendelők biztosítják, Szolgáltató ezen információkat nem ellenőrzi, azoknak csak tárhelyet biztosít. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a tárhelyén tárolt és közzétett információk jogszerűségéért. 

5.1.11. Szolgáltató tartózkodni köteles Megrendelő tárhelyén található programok forráskódjának módosításától, azok megváltoztatására csak Megrendelő külön kérésére jogosult. 

5.1.12. A Szolgáltató a tárhelyszolgáltatás tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.) 2.§ lc.) pontjában meghatározott közvetítő szolgáltató, a Megrendelő tárhelyén közzétett információért felelősség csak e törvényben meghatározottak szerint terheli a Szolgáltatót. 

5.1.13. Amennyiben Szolgáltató az Elker. tv. 13. § (1) bekezdés szerinti, jogsértésre hivatkozó értesítést kap kézhez, úgy a továbbiakban az Elker. tv. 13. §-a szerinti intézkedések (értesítési-eltávolítási eljárás) szerint jár el. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Szolgáltató az értesítési-eltávolítási eljárás keretében távolítja el a Megrendelő által a tárhelyén elhelyezett jogsértő adatokat vagy az adatokhoz való hozzáférést korlátozza.

5.1.14. Amennyiben büntető ügyekben eljáró bíróság a Szolgáltató tárhelyén tárolt elektronikus adat ideiglenes, vagy végleges hozzáférhetetlenné tételét rendelte el, Szolgáltató a bíróság erről szóló határozata alapján az Elker. tv. 12/A §-ban foglaltak szerint jár el és ideiglenesen, vagy véglegesen eltávolítja tárhelyéről a bírósági határozatban megjelölt elektronikus adatot. Szolgáltató az elektronikus adat ideiglenes, vagy végleges eltávolítását a bírósági határozat kézhezvételét követő egy munkanapon belül hajtja végre és erről az érintett Előfizetőt, vagy, ha a tárolt elektronikus adat nyilvánosan hozzáférhető volt a tárhely felhasználóit haladéktalanul tájékoztatja. Szolgáltató ezen eljárása nem számít a Szerződés megszegésének.

5.1.15. Amennyiben a bíróság később az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt megszünteti, vagy a büntetőeljárás befejezésekor az elektronikus adat visszaállítására kötelezi a Szolgáltatót, ennek a Szolgáltató a bírósági határozat kézhezvételét követő egy munkanapon belül tesz eleget.

5.1.16. Amennyiben a szolgáltatás egésze, vagy annak bármely eleme a Szolgáltatónak felróható okból elérhetetlenné vagy működésképtelenné válik – és ez meghaladja a szerződésben fogalt limitet – minden megkezdett naptári nap után a szolgáltató az előfizetési időn túl 2 napon át biztosítja díjmentesen a Megrendelő számára a szolgáltatást.

5.1.17. A Szolgáltató nem köteles a Megrendelő által megrendelt és kifizetett szolgáltatás díját Megrendelő részére visszatéríteni azon harmadik fél által nyújtott, illetve harmadik fél hozzájárulása következtében elérhetővé váló szolgáltatások esetében, melyeket a szolgáltató közvetít a Megrendelő felé, és ahol a szolgáltatást a harmadik fél visszautasítja. Ilyen esetekben a Megrendelő által kifizetett szolgáltatási díj a Megrendelő egyenlegén kerül jóváírásra.

Megrendelő felelőssége, jogai és kötelezettségei

5.2.1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a domain igénylés és használat szabályait különféle erre kiadott szabályzatok tartalmazzák. A .hu ccTLD alatti domain névre vonatkozó szabályokat a Domainregisztrációs Szabályzat tartalmazza, melyet Megrendelő az igényléssel egyidejűleg az igénylőlapon tett egyértelmű kijelentésével elfogad. Ezért nyomatékosan felhívjuk a Megrendelők figyelmét arra, hogy .hu ccTLD domain igénylése előtt a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezésit figyelmesen olvassák át, és domain igénylésüket csak abban az esetben nyújtsák be a Szolgáltatóhoz, ha annak rendelkezéseivel egyetértenek, és azt magukra nézve kötelezően elfogadják. 

 http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html

5.2.2. Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatást kizárólag annak céljának és rendeltetésének megfelelően használja. Szolgáltató jogosult külön felszólítás nélkül azonnal felfüggeszteni a szolgáltatást és a szerződést azonnali hatállyal felmondani ha Megrendelő magatartása különösen az alábbi pontokba ütközik:

Tilos a szolgáltatást a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályokba ütköző módon használni, így különösen

 • jogellenes tartalom elhelyezése a Szolgáltató tárterületén
 • szellemi alkotás engedély nélküli felhasználása, nyilvánossághoz közvetítése
 • más személyiségi jogait sértő tartalom közzététele

Tilos a szolgáltatást az internet általános szabályaiba ütköző módon, valamint a szolgáltatás rendeltetésszerű működését veszélyeztető módon használni, így különösen

 • kéretlen levelek küldése (SPAM)
 • túlterheléses támadás (DDoS)
 • adathalászat (phishing)
 • továbbá szolgáltató tárterületén olyan programkód elhelyezése, amely kárt okozhat Szolgáltató, vagy harmadik személyek számítástechnikai rendszerében

5.2.3. A Megrendelő vállalja, hogy az esetleges jogellenes anyagokat, valamint a szolgáltatás biztonságos működését veszélyeztető programkódokat az erre irányuló felszólítást követően a lehető legrövidebb időn belül eltávolítja.

5.2.4. Megrendelő a szolgáltatás rendeltetésszerű használatáért fokozott felelősséggel tartozik. A használati jog harmadik személy részére való átengedése esetén Megrendelő ezen harmadik személy magatartásáért, mint sajátjáért felel. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő adataival az adminisztrációs felületre bejelentkezett megbízott által elvégzett technikai és egyéb beállítások következményeiért. 

5.2.5. Szolgáltató az általa észlelt jelen ÁSZF-be ütköző cselekményekből kifolyólag a szolgáltatást korlátozhatja, illetve felfüggesztheti, a rendelkezések súlyos vagy ismételt megszegése esetében a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

5.2.6. Amennyiben Megrendelő tevékenysége folytán a cselekmény súlyosságára való tekintettel a Szolgáltató szerverét is korlátozások érik, Megrendelő köteles a korlátozás/kitiltás által Szolgáltatónak okozott teljes kárt  megtéríteni, ide értve a Szolgáltató közvetett kárát és elmaradt hasznát is. 

5.2.7. A Megrendelő nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a szolgáltatás biztonságát, ideértve különösen:

 • hozzáférés a nem a Megrendelő számára szánt adatokhoz, vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy felhasználói fiókra, amelyre a Megrendelő nem jogosult;
 • megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit.

5.2.8. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti magatartása bűncselekmény elkövetésének alapos gyanújára ad okot, és amennyiben a Szolgáltató ilyen cselekmény elkövetését észleli, az minden esetben büntető feljelentést von maga után.

 

6.    ADATVÉDELMI ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

6.1. A szolgáltatás igénybe vétele során Szolgáltató által kezelt személyes adatokra vonatkozólag az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak az irányadók.

6.2. Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a Szolgáltató weboldalán elérhető adminisztrációs felületre való bejelentkezéshez szükséges azonosítókat, jelszavakat titokban tartani. Megrendelő köteles ezen belépési adatok biztonságos kezelésére fokozottan ügyelni, és minden tőle elvárható óvintézkedést megtenni annak érdekében, hogy megelőzze a belépési adatok elvesztését vagy illetéktelen személyek által történő megismerését. Megrendelő teljes körűen felel a jogosulatlan használatból eredő károkért, amennyiben elmulasztotta az adatok titokban tartása érdekében szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni. Megrendelő köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni ha észleli vagy gyanúja merül fel annak tekintetében, hogy belépési adatait illetéktelen személyek ismerhették meg. 

 

7. ELÁLLÁSI JOG

7.1. Amennyiben Megrendelő a szolgáltatás ellenértékét a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül nem teljesíti, a Szolgáltató a szerződéstől elállhat.

7.2. Megrendelő a szerződés megkötése napjától számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Amennyiben szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Megrendelő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. 

7.3. Megrendelő az elállási vagy felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

7.4. Megrendelő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát Szolgáltató részére postai levél vagy e-mail útján. Megrendelő e célból felhasználhatja a 45/2014. Kormányrendelet 2. számú mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. 

7.5. Elállás esetén a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti az Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.

7.6. Nem illeti meg a Megrendelőt az elállási jog a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti

7.7. A Megrendelőt a visszaigazolt megrendelés alapján a Szolgáltatás tekintetében az elállási jog nem illeti meg azon körülményekre tekintettel, mely szerint

 • a Szolgáltató a Megrendelőnek a megrendelés során kifejezett, előzetes beleegyezése alapján kezdi meg a szolgáltatás teljesítését,
 • a Megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elveszíti felmondási jogát,
 • domain regisztrációra illetve domain fenntartásra irányuló szolgáltatás esetén a domain Nyilvántartó általi delegálásával, valamint a fenntartás meghosszabbításával a szolgáltatás teljes egészében teljesítettnek minősül,
 • tárhelyszolgáltatás megrendelése esetén a szolgáltatás aktiválása a Szolgáltató részéről teljes egészében teljesítésnek minősül.

 

7.8. A fentiek tekintetében Megrendelőt sem elállási, sem felmondási jog nem illeti meg a domain delegálását-, a domain fenntartásának meghosszabbítását-, valamint a térhelyszolgáltatás aktiválást követően. 

 

8. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

8.1. Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés 1 (egy) éves határozott időtartamra jön létre a Felek között. Kivételt képez ez alól minden olyan szolgáltatás, aminek határozott időtartamát a Felek másképp határozzák meg a szerződés kötésekor. 

8.2. Megrendelő Szolgáltató részére a szerződés lejártát megelőző fordulónap előtt 10 nappal kézbesített (átvett/beérkezett) levelével, valamint faxon, vagy e-mail útján jogosult felmondani a szerződést.

8.3. Megrendelő a Szolgáltató általi egyoldalú ÁSZF, továbbá szolgáltatási tartalom vagy díjmódosításról való tudomásszerzését követő 30 napon belül – a módosítássokkal való egyet nem értése esetén – jogosult a szolgáltatást 30 napos határidővel felmondani. A díjmódosítást megelőzően visszaigazolt megrendelések vonatkozásában a felmondási idő lejártáig Megrendelőre a szolgáltatás visszaigazolásakor hatályos díjszabás vonatkozik.

8.4. Szolgáltató azonnali hatállyal jogosult a szerződést felmondani, amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének Szolgáltató felszólítása ellenére, az abban megjelölt – legalább 8 nap tartamú – póthatáridőig nem tesz eleget.

8.5. Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben Megrendelő magatartása az 5. pontban felsorolt tilalmakba ütközik, továbbá amennyiben őt a szolgáltatás nyújtásában, vagy harmadik személyt törvényi jogainak gyakorlásában olyan tényező akadályozza, amely a Megrendelőnek felróható, illetve amelyről a szolgáltatás megrendelésekor Megrendelőnek tudomása volt.

8.6. Szolgáltató azonnali hatályú felmondása nem érinti a megrendelt szolgáltatási időszakra vonatkozó teljes díjigényét. Szolgáltató a szolgáltatással nem fedezett időszakra vonatkozó díjra Megrendelő szerződésszegése folytán bánatpénz jogcímen jogosult.

8.7. Megrendelő a határozott idejű szerződés év közbeni felmondása esetén – kivéve a 8.3. pontban szabályozott, illetve a Megrendelő azonnali hatályú felmondásának eseteit - a már teljesített éves díj visszakövetelésére nem jogosult, amennyiben pedig azt még nem teljesítette, az éves előfizetési díjat köteles Szolgáltató részére megfizetni. A felmondás kizárólag írásban, postai levél útján, faxon, vagy e-mailben érvényes.

8.8. A 8.3. pontban szabályozott esetben az éves díj időarányos részére, valamint a Megrendelő azonnali hatályú felmondása esetén a Szolgáltató az éves díj teljes részére jogosult.

8.9. A szerződés felmondása egyik felet sem mentesíti a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek alól.

 

9. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

9.1. Szolgáltató weboldala, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja.

9.2. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a tárterületén Megrendelő által szolgáltatott információval, tartalmakkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban, így különösen Szolgáltató tárhelyére Megrendelő által telepített szoftver (pl. tartalomkezelő rendszer; WordPress, Joomla, stb.) hibájából, annak nem megfelelő karbantartásából eredő visszaélésekért. Amennyiben Megrendelő ilyen jellegű tevékenységével vagy mulasztásával akár a Szolgáltató, akár harmadik személyek részére kárt okoz, köteles az okozott kárt megtéríteni. 

9.3. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Megrendelő vagy harmadik személyek számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett/elszenvedett károkért a szolgáltatás használatával kapcsolatban, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja kontrollt gyakorolni. Megrendelő érdekkörébe eső, illetve általa elkövetett vagyoni vagy nem vagyoni károkozásért a Szolgáltató kizárja a felelősségét.

 

10. PANASZOK BEJELENTÉSE, KEZELÉSE

10.1. Amennyiben Megrendelőnek akár a Szolgáltató weboldalának üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a szolgáltatással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt a Szolgáltató részére az alábbi elérhetőségeken jelentheti be.

Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei:

E-mail: ufsz@domainadminisztracio.hu
Postacím: 1191 Budapest, Kisfaludy utca 16. 6/18.
Telefon: +36 30 426 6905

 

11. JOGÉRVÉNYESÍTÉS, VITARENDEZÉS

11.1. A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel békés úton törekszenek megoldani. Ha ez nem vezet eredményre, a jogviták eldöntésére elsődlegesen mediációs eljárást kezdeményeznek.

11.2. Amennyiben a Felek között felmerülő vitás kérdések egymás közötti egyeztetés útján, illetve mediációs eljárás keretében sem rendeződnek, illetve a Megrendelő által a szolgáltatás tárgyát érintően tett kifogások a panaszbejelentési eljárás során nem orvosolhatóak, Megrendelő jogosult igénybe venni az alábbi jogérvényesítési fórumokat, illetve eszközöket.

11.3. A domain delegálással és regisztrálással, illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben a Felek jogosultak alávetni magukat az Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott Eseti Választottbíróság kizárólagos hatáskörének, amely választottbíróság a vitát a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el.

11.4. A Megrendelő, mint fogyasztó és Szolgáltató, mint vállalkozó közötti alternatív, békés vitarendezés módozatairól és alapvető szabályairól az Európai Parlament és Tanács 2013/11/EU irányelve rendelkezik. Az irányelv elsődleges vitarendezési fórumként az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban az Európai Bizottság által üzemeltetett 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

weboldalon található Online Vitarendezési Platformot jelöli meg.

11.5. Békéltető testület: a termékek és szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Megrendelő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Fogyasztónak minősül a természetes személy végfelhasználó mellett a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vagy szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval illetve szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2186
Fax: +36 1 488 2131

11.6. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: amennyiben az Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

12. AZ ÁSZF HATÁLYA

12.1. Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Megrendelőkre terjed ki. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetre.

12.2. Jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

12.3. Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásának dátuma szerint érvényes Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

12.4. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Megrendelőt a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 8 nappal korábban e-mail útján, vagy weboldalán közzétett hír formájában értesíti.

 

 

 
 
Domain ellenőrzés
Domain név:
www.
Belépés/Regisztráció
Bejelentkezés
E-mail: *
Jelszó: *
 
Hírlevél
E-mail: *
Domain Regisztráció, Domain Fenntartás, Domainek - akkreditált regisztrátor