Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelmegnevezése és elérhetségei:

Cégnév: Net-Tech Consulting Korlátolt FelelsségTársaság
Székhely: 1191 Budapest Kisfaludy utca 16. 6/18.
Adószám: 13414300-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-734001

Nyilvántartja: Fvárosi Törvényszék Cégbírósága

Email cím: ufsz@domainadminisztracio.hu

Honlap: https://www.domainadminisztracio.hu/ (a továbbiakban az Adatkezel)

Adatvédelmi tisztviselelérhetsége: adatvedelem@net-tech.hu

Tárhelyszolgáltató neve, címe és elérhetsége (weboldal és e-mail): Net-Tech Consulting Kft.

2. Tájékoztató tartalma és célja

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban az Adatkezelési Tájékoztató) összefoglalja, hogy az Adatkezelaz általa üzemeltetett https:// www.domainadminisztracio.hu/ címen elérhetweboldal (a továbbiakban a Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban Felhasználó vagy Ön) személyes adatait hogyan és mire gyjti, használja fel és hogyan védi. A jelen Adatkezelési Tájékoztató csak természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

Az Adatkezelési Tájékoztató meghatározza:

az adatkezelszemélyét,
az Ön Adatkezeláltal kezelt személyes adatainak körét,
az adatok kezelésének jogalapját,
az adatkezelés módját (ide értve az Adatkezeláltali hozzáférést, illetve a

harmadik személyeknek történadattovábbítást és átadást is), az adatkezelés célját,
az adatkezelés idejét, továbbá
az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeit és
a Felhasználói jogérvényesítés módjait.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató magyar nyelven íródott.

3. Az adatkezelés elsdleges alapjául szolgáló jogszabályok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történvédelmérl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérl (Általános

Adatkezelési Tájékoztató
adatvédelmi rendelet vagy GDPR) – jelen tájékoztatás annak 13. cikke

alapján történik

Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény)

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggszolgáltatások egyes kérdéseirl („Eker törvény”)

4. Módosítás

Az Adatkezela jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja. A módosítás eltt azonban tájékoztatja Önt a módosításról úgy, hogy hirdetmény formájában a Weboldalon közzéteszi a módosított Adatkezelési Tájékoztatót legkésbb annak hatálybalépése eltti ötödik (5.) napon, illetve a regisztrált Felhasználóknak a megadott email címére is elküldi. Önnek ahhoz, hogy a módosításról tudomást szerezzen és át tudja tekinteni azt, rendelkeznie kell internet hozzáféréssel és a Weboldalt, illetve a megadott email postaládáját rendszeresen ellenriznie kell.

5. Felhasználók köre, kiskorú felhasználók

Regisztrált vagy domain regisztrációs szolgáltatást megrendelFelhasználó: A Felhasználó a Weboldalon egy alkalommal, egyféle módon regisztrálhat (a továbbiakban „Regisztráció”). A Weboldalon Ön domain regisztrációs szolgáltatást is megrendelhet az Adatkezeltl (a továbbiakban a Megrendelés). Ön a Regisztráció vagy Megrendelés során megadott személyes adatai alapján igénybe veheti az Adatkezeláltal a Weboldalon nyújtott, a Weboldal használatát szabályozó általános felhasználási feltételek (ÁSZF) szerinti szolgáltatásokat (Szolgáltatások).

Nem regisztrált Felhasználó: Ha Ön a Weboldalon böngészik, Regisztráció vagy Megrendelés nélkül, az Ön személyes adatainak a kezelésére is a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései vonatkoznak.

A jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozik a papír alapon, emailben vagy egyéb módon megrendelést leadókra is.

Speciális szabályok a Regisztráció és a Megrendelés teljesítéséhez:

 • Önnek a Regisztráció és a Megrendelés során a szükséges adatokat meg kell adnia és

 • ki kell jelentenie, hogy elolvasta, megismerte és megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá

 • magára nézve köteleznek kell elfogadni a Weboldal ÁSZF-jét

 • Megrendelést csak akkor tud leadni, ha Ön már betöltötte a 18. életévét.

  Kiskorú felhasználókra vonatkozó speciális rendelkezések:

15/2. oldal

Adatkezelési TájékoztatóGyermekeknek, kiskorúaknak:

Megrendelést nem tudsz leadni a weboldalon. Ha szeretnél domain nevet regisztrálni, akkor a szüleidet kérd meg, hogy segítsenek neked. Ha 16 év alatti kiskorú vagy, akkor mindig kérd a szüld beleegyezését, ha például nevedet, telefonszámodat, vagy más személyes adatodat megadod a weboldalon. Ha 14 év alatti gyermek vagy, akkor pedig ne add meg szüld tudta nélkül semmilyen adatodat, pl. nevedet, email címedet, telefonszámodat, hanem kérd meg t, hogy segítsen neked. Kérd meg arra is a szüldet, hogy az alábbi, szülknek szóló sorokat olvassa el.

Szülknek:

Jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadása, Regisztráció: Amennyiben a gyermek 16. életévét még nem töltötte be (vagy cselekvképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt áll), de elmúlt 14. éves, úgy önállóan nem Regisztrálhat a Weboldalon, illetve a jelen Adatkezelési Tájékoztatót sem tudja elfogadni önállóan. Mind a Regisztrációhoz, mind pedig a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásához a szüli felügyeletet gyakorló személy vagy törvényes képvisel(általában a szülje) belegyezése vagy jóváhagyása is szükséges. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvképességet a személyes adatok kezelése tekintetében korlátozó gondnokság alatt állókra is.

Megrendelés: Amennyiben a gyermek 18. életévét még nem töltötte be (vagy nem nagykorú és cselekvképes), úgy nem tud Megrendelést leadni, az nevében a törvényes képviselje (általában a szülje) tudja a Megrendelést leadni. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvképességet korlátozó gondnokság alatt állókra is.

A fentiek miatt, ha a gyermek a 18. életévét még nem töltötte be vagy egyéb okból korlátozottan cselekvképes, de a 14. életévét már betöltötte, akkor a Weboldal használatához a gyermek felett szüli felügyeleti jogot gyakorló személynek vagy törvényes képviseljének az elzetes beleegyezése, illetve jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás a gyermek felhasználói tevékenységéért történteljes felelsségvállalást is magában foglalja. A jóváhagyást az Adatkezelnek kell elküldeni a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetségek egyikére.

Amennyiben a gyermek 14 év alatti kiskorú, vagy cselekvképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, úgy a Weboldalt önállóan nem használhatja – a nevében törvényes képviselje (általában a szülje) Regisztrálhat, adhat le Megrendelést és használhatja a Weboldalt és a Felhasználói tevékenységért is vállalja a felelsséget.

6. Mit jelent, ha Ön elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót

Amennyiben Ön használja a Weboldalt, ezzel megersíti, hogy teljes kören elolvasta, tartalmában megismerte és megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót.

15/3. oldal

Adatkezelési Tájékoztató

Amikor Ön úgy dönt, hogy Weboldali Megrendelésnél, Regisztrációnál bepipálja a vonatkozó felületet az Adatkezelési Tájékoztató elolvasását, tartalma megismerését megersítszövegnél, ezzel Ön elfogadja az Adatkezelnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelését. Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása a Megrendelés és a Regisztráció elfeltétele, különben nem tudja a kért szolgáltatást megrendelni.

Amennyiben Ön nem ért egyet a fentiekkel, ne pipálja ki a vonatkozó felületeket és ne használja a Weboldalt!

Amennyiben Ön papír alapon, emailben, vagy egyéb módon ad le Megrendelést, akkor is fontos, hogy az adatait a jelen tájékoztatónak megfelelen kezeljük.

7. Adatkezelések
Adatkezeléseink:
Az alábbiakban arról olvashat, hogy mikor kérünk el vagy

gyjtünk Öntl személyes adatokat és azokat meddig és hogyan kezeljük.

A Felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos elírások kizárólag a természetes személyekre („magánszemélyekre”) vonatkoznak, mert ilyenek kizárólag velük kapcsolatban értelmezhetek, ezért jelen Adatkezelési Tájékoztató kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

A Regisztrációhoz/Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés:
Kinek az adatait kezeljük:
a Weboldal minden regisztráló Felhasználója

Miért kezeljük ezeket az adatokat (adatkezelési cél):

- a Felhasználóinkat be tudjuk azonosítani
- kapcsolatot vehessünk fel és tarthassunk Önnel
(A megadott adatokat használjuk pl. a Regisztráció visszaigazolására, a Szolgáltatásokkal kapcsolatos információk küldésére, adatfrissítés céljából, illetve a Szolgáltatások részét képez
rendszerüzenetek, a Szolgáltatással kapcsolatos emlékeztetk küldésére, vagy válaszok eljuttatására az Ön által kért információkra.)

Mi történik, ha nem adja meg az adatokat:
Ezen adatok megadása a Regisztráció minimális elfeltétele, ezért a Regisztrációhoz kötelezezek megadása. Ha nem adja meg az adatokat, nem tud regisztrálni a Weboldalon.

Regisztráció törlése:

A Felhasználói jogviszony fennállása alatt bármikor ingyenesen lehetséges a weboldal alatt, vagy az adatvedelem@net-tech.hu email címre írott kérelemmel, vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetségein az Adatkezelnek.

15/4. oldal

Adatkezelési Tájékoztató

Milyen adatokat kezelünk a Regisztrációnál:

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat (jogalap):

Meddig kezeljük ezeket az adatokat (idtartam):

Kinek adjuk át ezeket az

adatokat (adatátadás, továbbítás):

Név
E-mail
Telefonszám Személyi igazolvány szám
Irányítószám Település Út/utca/tér közterület neve Házszám Emelet/ajtó/egyéb

Az adatkezelés az Önnel a Weboldal használatára és a Szolgáltatások igénybevételére kötött Általános Szerzdési Feltételek/ Megrendelés teljesítéséhez szükséges, vagy az Általános Szerzdési Feltételek / Megrendelés megkötését megelzen az Ön kérésére történlépések megtételéhez szükséges (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) b) pontja).

Az adatkezelés idtartama a Regisztráció törlésétl számított öt (5) év, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás megsznését követen ennyi idn belül merülhet fel az Adatkezelnek, harmadik személynek a Felhasználóval vagy a Felhasználó tevékenysége miatt az Adatkezelvel szembeni polgári jogi igénye.

ISZT Nonprofit Kft.DotRoll Kft.
EuroDNS S.A.
Namecheap Inc.
ROTLD

Domain Regisztrációs Megrendeléshez (és fizetéshez), szolgáltató vagy domain használó váltáshoz, kapcsolódó adatkezelés:

Kinek az adatait kezeljük: a Weboldalon vagy más módon (papír alapon, emailben, telefonon, egyéb módon) domain regisztrációs Megrendelést (ide értve a továbbiakban a szolgáltató és domain használó váltási igényt és a megrendelés hosszabbítását is) leadó Felhasználók adatai

Miért kezeljük ezeket az adatokat (adatkezelési cél):

hogy az Ön Megrendelését feldolgozzuk és teljesíteni tudjuk, illetve biztosítsuk Önnek a megrendelt szolgáltatást, illetve eleget tegyünk a DRSZ szerinti, a WHOIS (domain regisztrálók adatait tartalmazó weben közzétett adatbázis, ideértve a törlés eltti nyilvános meghirdetést is) adatok lekérésére vonatkozó kötelezettségünknek. Minden megadandó adat a Domain Regisztrációs Szabályzat (DRSZ) szerint kötelezen megadandó, illetve a WHOIS-ban szerepel.

A .hu legfelsszintdomain regisztrációval és fenntartással kapcsolatos Nyilvántartói adatkezelésrl itt talál teljes körtájékoztatást: http:// www.domain.hu/adatkezeles

Mi történik, ha nem adja meg az adatokat:

az adatok megadása a Megrendelésre vonatkozó szerzdés megkötésének elfeltétele, a Megrendeléshez kötelezaz adatok megadása. Amennyiben nem adja meg az adatokat, nem tudjuk Megrendelését feldolgozni.

15/5. oldal

Adatkezelési Tájékoztató
Adatok törlésének módja: A lent meghatározott idtartam elteltével

automatikusan.

Milyen adatokat kezelünk Megrendelésnél:

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat (jogalap):

Meddig kezeljük ezeket az adatokat (idtartam):

Kinek adjuk át ezeket az adatokat (adatátadás, továbbítás)?

Domain Regisztrációs Szabályzat (mely elválaszthatatlan része az Ön Megrendelésének) szerint kötelezen megadandó adatok:

-választott domain név -igénylneve
-igényl
címe
-igényl
telefonszáma -igénylemail címe -igénylszemélyazonosító okmányának száma

- adminisztratív kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma, emailje WHOIS adatbázis (és a meghirdetett domainek) nyilvános adatai:névszerver, regisztráció és módosítás idpontja, technikai kapcsolattartó email címe

Az adatkezelés az Önnel a Weboldal használatára és a Szolgáltatások igénybevételére kötött Általános Szerzdési Feltételek/ Megrendelések (és ennek mellékleteként a Domain Regisztrációs Szabályzat) teljesítéséhez szükséges, vagy az Általános Szerzdési Feltételek / Megrendelés megkötését megelzen az Ön kérésére történlépések megtételéhez szükséges (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) b) pontja).

A Domain regisztráció megsznésétl számított 5 évig kezeljük az adatait, tekintettel arra, hogy ennyi idn belül merülhet fel a Megrendeléssel kapcsolatos polgári jogi igény, így az adatok visszakereshetk maradnak.

ISZT Nonprofit Kft.
DotRoll Kft.
EuroDNS S.A.
Namecheap Inc.
ROTLD

CIB Bank Zrt.

Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés:
Kinek az adatait kezeljük:
fizetési kötelezettséggel járó domain

regisztrációs szolgáltatásra Megrendelést leadó Felhasználók adatai

Miért kezeljük ezeket az adatokat (adatkezelési cél):

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok nyilvántartása

Mi történik, ha nem adja meg az adatokat:

az adatok megadása jogszabályi kötelezettségen alapul, azok megadása kötelez. Ha Ön nem adja meg ezeket az adatokat, nem tudjuk a Megrendelését feldolgozni.

Adatok törlésének módja: Ezeknek az adatoknak a törlése a törvényi határidlejártával automatikus, a határidlejárta eltt pedig nem lehetséges.

15/6. oldal

Adatkezelési Tájékoztató

Milyen adatokat kezelünk:

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat (jogalap):

Meddig kezeljük ezeket az adatokat (idtartam):

Kinek adjuk át ezeket az adatokat (adatátadás, továbbítás)?

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokon kötelezen szerepladatok.

Az adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a számvitelrl szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdései alapján (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) c) pontja).

a kiállítástól számított T+8 évig

Venilia Vellum Kft.

Panaszkezeléshez, ügyfélszolgálati ügyintézéshez kapcsolódó adatkezelés:

Kinek az adatait kezeljük: Panaszt benyújtó, vagy ügyfélszolgálatot igénybe vev(Pl. szolgáltatás iránt érdekld) incidenst bejelent, alternatív vitarendezési fórumot igénybe vevFelhasználók

Miért kezeljük ezeket az adatokat (adatkezelési cél):

az Ön és megrendelésének, ügyének beazonosítása, a panaszok, ügyek kivizsgálása, megoldása és a kapcsolódó eljárások céljából

Mi történik, ha nem adja meg az adatokat:

az adatok megadása jogszabályi kötelezettségen alapul, azok megadása köteleza panasz felvételéhez. Ha Ön nem adja meg ezeket az adatokat, nem tudjuk felvenni a panaszát, vagy az ügyét intézni.

Adatok törlésének módja: Ezeknek az adatoknak a törlése a törvényi határidlejártával automatikus, a határidlejárta eltt pedig nem lehetséges.

15/7. oldal

Adatkezelési Tájékoztató

Milyen adatokat kezelünk:

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat (jogalap):

Meddig kezeljük ezeket az adatokat (idtartam):

Kinek adjuk át ezeket az adatokat (adatátadás, továbbítás)?

ügyfélszolgálatnak megadott adatok

név, email cím, megrendelési azonosító

alternatív vitarendezést igénybe vevknél kezelt adatok

Panaszok: Az adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a Fogyasztóvédelemrl szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése alapján (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) c) pontja).

Panaszok esetén: a jegyzkönyvek kiállításától (panasz ügyintézés megkezdésétl), számított 5 évig (jogszabályi határid).

Incidenst bejelentknél: ***

Alternatív vitarendezést igénybe vevknél: ****

Alternatív vitarendezést igénybe vevk adatai az Infomadiator Informatikai Felhasználóvédelmi Irodának, az aktuális regisztrációs döntnök(ök)nek vagy tanácsadó testületnek kerülnek átadásra.

Egyéb aktivitások a Weboldalon: A Weboldalon az Adatkezelbizonyos aktivitásokhoz a Felhasználók egyéb személyes adatát is kérheti (pl. nyereményjátékokhoz, promóciókhoz), azonban ezek megadása önkéntes, az Adatkezelaz adatkezelésrl eseti tájékoztató formájában tájékoztatja a Felhasználókat, és a megadott személyes adatot csak a megjelölt célra, adott aktivitáshoz kapcsolódóan és az ahhoz szükséges idtartamban használja fel. Ezekre az adatkezelésekre is egyebekben a jelen Adatkezelési Tájékoztató az irányadó.

Nyilvánosként feltöltött adatok: A Felhasználó által nyilvánosként feltöltött adatokat (pl. WHOIS-ban megtalálható adatok) az Adatkezela feltöltés módjának megfelelen a nyilvánosság számára hozzáférhetvé teszi.
Nyilvános WHOIS adatai: névszerver, regisztráció és módosítás idpontja, technikai kapcsolattartó email címe

Nyilvános meghirdetés: A delegálás törlését egyes esetekben 60 nap türelmi idelzi meg, amely türelmi idalatt a domain a törlés eltti parkolásban váró domainek nyilvános listáján meghirdetésre kerül, a nyilvános meghirdetés adatai megegyeznek a WHOIS adatokkal.

Közösségi vagy más megosztó weboldalak: Amennyiben a Felhasználó hozzájárul önkéntesen megadott adatainak egyéb weboldalakon való megosztásához is, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az egyéb weboldalakra azok saját adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban az Adatkezelt felelsség nem terheli.

8. Az adatokhoz való hozzáférés, adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelaz Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 32. cikkének

megfelelen mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az adatok

15/8. oldal

Adatkezelési Tájékoztató

biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Általános adatvédelmi rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezela megfelelszintadatbiztonságot a következmódon garantálja:

Ilyenek többek között, de nem kizárólagosan (i) biztonságos technikai környezetben tároljuk a Felhasználó adatait, azokat a nyilvánosság számára nem tesszük elérhetvé (ii) a Felhasználók adataihoz csak megfelelazonosítás után férhetnek hozzá a jelen pontban alább megjelölt munkatársak, és csak k (iii) TLS titkosított adatátvitelt használunk. (iv) az adatok kezelésénél https protokollt használ az Adatkezel, így titkosított kapcsolaton keresztül kommunikál a Felhasználó és szerver; (v) a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkeztermészetes személyek kizárólag az adatkezelutasításának megfelelen kezelhetik a személyes adatokat; (vi) álnevesítés; (vii) milyen szerveren tárolja az adatokat- (saját/felh), stb? (viii) az adatok továbbításánál a Nyilvántartó felé https titkosítást használunk; (ix) biztonsági intézkedésinket rendszeresen 3 hó idközönként teszteljük és értékeljük, illetve javítjuk; (x) jogai gyakorlása eltt ellenrizzük az érintettek (az Ön) személyazonosságát, ezzel is védve a személyes adatok biztonságát, hogy azok ne kerüljenek illetéktelenekhez.

Az Ön Adatkezeláltal kezelt személyes adataihoz az Adatkezelszervezetén belül a következbeosztású személyek férhetnek hozzá a megfelelbelsszabályzatok szerint: ügyfélszolgálat, ügyvezet

Adatokkal kapcsolatos incidens: Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos incidens történik, az Adatkezela tudomásszerzés után mindent megtesz a kockázatok csökkentése érdekében. Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos olyan esemény történik, ami az Adatkezel(vagy az adatfeldolgozója) által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínsítheten magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, errl az eseményrl késedelem nélkül ingyenesen tájékoztatjuk Önt és az illetékes hatóságot.

Linkek: Az AdatkezelWeboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelsemmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat. Jelen Adatkezelési Tájékoztató csak az Adatkezeláltal üzemeltetett Weboldalra érvényes. Amennyiben bármilyen adatát a Felhasználó külsweboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezeláltali adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie.

9. Adattovábbítás

Együttes adatkezelés: ha Ön Megrendelést ad le, akkor adatait a Domain Regisztrációs Szabályzat (DRSZ) szerint továbbítjuk a Nyilvántartónak, aki szintén kezelni fogja az Ön adatait annak érdekében, hogy a Megrendelést teljesíthessük. Nyilvántartó személye:

15/9. oldal

Adatkezelési Tájékoztató

ISZT INTERNET SZOLGÁLTATÓK Hálózati Koordinációs Központja Nonprofit Korlátolt FelelsségTársaság (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.)
DotRoll Kft. - domain regisztráció
EuroDNS S.A. - domain regisztráció

Namecheap, Inc. - SSL tanúsítványok
NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN INFORMATICS - ICI (ROTLD) - domain regisztráció
CIB Bank Zrt. - számlavezetbank

Adatfeldolgozók: Az Adatkezeláltal kezelt adatok az Adatkezelmegbízása alapján adatfeldolgozóknak kerülnek átadásra.

A jelenlegi adatfeldolgozók neve és elérhetsége, az adatfeldolgozás, adatátadás vagy továbbítás célja:
Venilia Vellum Kft. - könyvelés

Továbbítás: Személyes adatok harmadik országba történtovábbítására akkor kerülhet sor, ha a harmadik ország megfelelvédelmi szintet biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély.

A WHOIS adatok továbbítása a jogos érdeket igazoló adatigénylk felé lehetséges. Ha a továbbítás harmadik országba történik, akkor az adattovábbítás az Adatkezelés valamely más természetes vagy jogi személy közötti, az Ön érdekét szolgáló szerzdés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges. Ezek az adatok: Domain használó neve, címe, e-mail címe.

Az adatok jelenleg a következadatfeldolgozóknak kerülnek továbbításra a következEU-n kívüli harmadik országokba és célból:

Amerikai Egyesült Államok: SSL tanúsítványok kiállítása céljából

A személyes adatokat a fentiek szerint átvevket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

A .hu legfelsszintdomain regisztrációval és fenntartással kapcsolatos Nyilvántartói adattovábbításokról itt talál teljes körtájékoztatást: http:/ www.domain.hu/adatkezeles

10. Anonim Felhasználó-azonosító (cookie) elhelyezése

Az anonim Felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a Felhasználó számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötdinformációkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfell többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve testre szabási lehetségeket kínálhassanak ügyfeleiknek.

15/10. oldal

Adatkezelési Tájékoztató

Sütik letiltása: Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését, vagy csak bizonyos egyedi azonosítók elhelyezését engedje meg, ilyen esetben azonban lehetséges, hogy egyes Szolgáltatásokat nem, vagy nem olyan formában ér majd el a Felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.

11.Profilalkotás

Google Analytics: A Weboldal látogatottsági adatait a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri az Adatkezel. A Google Analytics fleg belscookie-k alapján állít össze jelentést a Google Analytics-ügyfelek webhelyein tapasztalt felhasználói interakciókról. A Google Analytics Hirdetési funkciói a Google- hirdetési cookie-k segítségével aktiválhatók– például a remarketing – a Google Display Hálózat olyan termékeire vonatkozóan, mint például az AdWords. Minden számítógép és eszköz, amely az internethez kapcsolódik, egyedi számot kap, ezt nevezzük IP-címnek (internetprotokoll-cím). Az ilyen számokat országok szerinti blokkokban osztják ki, egy IP-cím gyakran felhasználható annak az országnak, államnak/megyének és városnak az azonosítására, ahonnan a számítógép az internetre kapcsolódik. Mivel az internet mködési elve miatt a webhelyek IP-címeket használnak, ezért a webhelyek tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét még abban az esetben is, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást. A Google Analytics azonban csak azért gyjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). A Google az adatokat a hagyományos fájlrendszerek vagy adatbázisok helyett teljesítményre optimalizált, kódolt formátumban tárolja. Az adatokat a hozzáférés megnehezítése és a redundancia miatt több fizikai és logikai köteten osztja el, hogy így elejét vegye az adatokkal való visszaélésnek. A Google alkalmazásai több helyre elosztott környezetben futnak. Az egyes ügyfelek adatait nem egyetlen gépen vagy gépcsoporton elkülönítve tartja, hanem a Google összes ügyfelének adatait (ügyfelek, vállalkozások, st a Google saját adatait) vegyesen, a Google számos homogén gépébl álló és a Google adatközpontjaiban elhelyezett, megosztott infrastruktúrában szétosztva tárolja. A Google adatvédelmi elveirl bvebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu. Lehetsége van arra is, hogy leiratkozzon a Google Analytics nyomon követésérl a jövben, amennyiben letölti a Google Analytics Opt-out Browser Addon alkalmazást és azt telepíti a jelenlegi böngészjéhez: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Bvebben: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

12. Felhasználók jogai, jogérvényesítési lehetségek

Ön a következket kérheti az Adatkezeláltal kezelt személyes adataival kapcsolatban (alább részletesen kifejtve egyenként):

 • hozzáférhet az általunk kezelt adataihoz

 • helyesbítést kérhet

 • kérheti az adatai törlését

 • az adatkezelés korlátozását

 • hordozhatja az általunk kezelt adatokat

 • tiltakozhat az adatok kezelése ellen

  Az Adatkezelindokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétl számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekrl, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, vagy nagy számú kérelem érkezik, a határidtovábbi két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatást lehetség szerint elektronikus úton adjuk meg. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelmen megalapozatlan vagy – különösen ismétldjellege miatt – túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben ésszerdíjat számolunk fel, vagy megtagadjuk a kért intézkedést. A kérelem kapcsán a személyazonosságának megersítéséhez szükséges információkat kérhetünk Öntl. Az Ön általunk kezelt személyes adatainak másolata is elsesetben ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségekkel megegyezdíjat kérünk.

  Az intézkedésünkkel kapcsolatban Ön panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

  Ön a következinformációkhoz férhet hozzá az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:
  - milyen adatokat kezelünk Önt
  l;
  - milyen célból kezeljük az Ön adatait;

  - meddig kezeljük az adatokat;
  - kik kapták meg vagy fogják megkapni az Ön személyes adatait;
  - EU-n kívüli vagy nemzetközi adatkezelésnél az adatkezelés garanciái;
  - ha nem nekünk adta meg az adatait, akkor kit
  l kaptuk meg ket;
  - automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, az alkalmazott logikára vonatkozó információk, az adatkezelés jelent
  sége, és Önre vonatkozó következményei;
  - az Ön jogai és jogorvoslati lehet
  sége az adatkezeléssel kapcsolatban.

  Helyesbítés: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelindokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

  Törlés: Ön kérheti az Adatkezeltl a személyes adatainak törlését, ha:
  - a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyb
  l azokat gyjtöttük vagy kezeltük
  - Ön visszavonja az adatkezelés alapját képez
  hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
  - Ön tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs els
  bbséget élvezjogszerok az adatkezelésre
  - a személyes adatokat jogellenesen kezeltük
  - a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatokat
  - közvetlenül gyermekeknek kínált szolgáltatások vonatkozásában.

15/12. oldal

Adatkezelési Tájékoztató

Elfeledtetés: Ha a fentiek értelmében Ön kérheti az adatainak törlését, és az Ön személyes adatát nyilvánosságra hoztuk, akkor megtesszük a tlünk elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelmás adatkezelket arról, hogy Ön kérelmezte tlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Felhívjuk figyelmét, hogy nem tudjuk teljesíteni törlési kérelmét, ha jogi igények elterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek az adatok, vagy ezzel korlátoznánk a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogot, vagy a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség (illetve közérdek, tudományos, kutatási vagy statisztikai cél) a törlési kéréssel ellentétes kötelezettséget ír elszámunkra.

Korlátozás: A korlátozás azt jelenti, hogy az ilyen személyes adatokat csak tárolhatjuk, illetve csak az Ön hozzájárulásával kezelhetjük (kivéve a jogi igények elterjesztését, érvényesítését vagy védelmét, más személyek jogainak védelmét vagy a fontos közérdeket). Ön jogosult kérni az adatai kezelésének korlátozását, ha

- Ön szerint nem pontosak az adatok, ez esetben a korlátozás arra az idtartamra vonatkozik, amely alatt ellenrizzük a személyes adatok pontosságát
- az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

- nekünk már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények elterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
- ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az id
tartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben

A helyesbítésrl, törlésrl vagy adatkezelés-korlátozásról mindazokat tájékoztatjuk, akikkel közöltük a személyes adatokat, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erfeszítést igényel. Az ilyen címzettek listáját Ön - kérésére- megkaphatja.

Adatok hordozhatósága: Önnek joga van arra, hogy a mi rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait megkapja, illetve, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelnek továbbítsa, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerzdés teljesítésén alapul és automatizált módon történik. A hordozás nem sértheti mások jogait és szabadságait, vagy a törléshez (elfeledtetéshez) való jogot.

Ön kérheti azt is, hogy az Adatkezela személyes adatokat közvetlenül továbbítsa az új szolgáltatónak, ha ez technikailag megvalósítható.

Tiltakozás: Ön minden olyan adatkezelés okán tiltakozhat, amely az Adatkezeljogos érdeke (vagy közérdek) alapján történik. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történkezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, mi pedig a tiltakozás után nem kezelhetjük tovább az adatokat.

Profilalkotás: Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya,

15/13. oldal

Adatkezelési Tájékoztató

amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelents mértékben érintene. Kivéve, ha Ön és az Adatkezelközötti szerzdés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, ha Ön kifejezetten hozzájárul ehhez, vagy jogszabály lehetvé teszi a döntést az Ön jogainak, érdekeinek védelme mellett, azonban ekkor Önnek joga van az Adatkezeltl emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

Jogérvényesítés:

A Felhasználó jogérvényesítése az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján lehetséges. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz vagy panasszal a felügyeleti hatósághoz fordulhat.

Panaszt az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál kell nyújthat be, ha Ön szerint a személyes adatok kezelése sérti az Általános Adatvédelmi Rendeletet. A felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400. A felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelezerejdöntésével szemben, vagy, ha a hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekrl vagy annak eredményérl, Ön bírósági jogorvoslatra jogosult. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága eltt kell megindítani.

Ha Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet megsértésének eredményeként kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezeltl (vagy az adatfeldolgozótól) kártérítésre jogosult. A bírósági eljárást az Adatkezel(vagy az adatfeldolgozó) tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága eltt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága eltt is.

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatait az Általános Adatvédelmi Rendeletnek nem megfelelkezeltük és így megsértettük az Ön jogait, Ön bírósághoz fordulhat a jogsértés miatt. A bírósági eljárást az Adatkezel(vagy az adatfeldolgozó) tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága eltt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága eltt is.

A bírósági út igénybevétele természetesen nem zárja ki esetlegesen egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslat igénybevételét.

A sérelemdíj megfizetése iránti, illetve a 30 millió forintot nem meghaladó vagyonjogi (pl. kártérítés iránti) perek a járásbíróság hatáskörébe tartoznak, a 30 millió forintot meghaladó vagyonjogi perek pedig a törvényszék hatáskörébe. Az adatkezelszékhelye szerinti bíróság eltt indítható meg a per az általános szabályok szerint, azonban Ön, ha fogyasztónak minsül, választása szerint az Ön belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság eltt is megindíthatja a pert. A felügyeleti hatóság elleni per esetén is megindíthatja Ön belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye

15/14. oldal

Adatkezelési Tájékoztató
szerinti bíróság eltt a pert, vagy a szervszékhelye szerinti bíróság eltt is, az Ön

választásának megfelelen.

13. Adatkezelnél kijelölt, adatvédelemért felels személy

Felhasználó részére segítséget az adatkezeléssel összefüggdöntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában az Adatkezelnél az adatvédelemért felels, kijelölt adatvédelmi felels/tisztviselnyújt segítséget az adatvedelem@net-tech.hu e-mail címen keresztül hétftl péntekig, 10 és 16 óra között.

15.Hatályos jog, egyéb rendelkezések

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelfelelsségét a jelen Adatkezelési Tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelsségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplfejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendek az adatkezelések megértéséhez.

Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmválaszt, kérjük, írja meg az adatvedelem@net-tech.hu e-mail címre.

© Net-Tech Consulting Kft. / Jambrik Ügyvédi Iroda (2018. 05. 25)

15/15. oldal 

 
Domain ellenőrzés
Domain név:
www.
Belépés/Regisztráció
Bejelentkezés
E-mail: *
Jelszó: *
 
Hírlevél
E-mail: *
Domain Regisztráció, Domain Fenntartás, Domainek - akkreditált regisztrátor
Ez a weboldal sütiket használ
Sütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalunk elemzéséhez.